Kategori: Türk Tarihi

Uygur Devleti

Uygur Devleti (745-840) Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Yerleşik hayata geçmelerinde din değiştirmelerinin etkisi büyüktür. Mani dinini benimsemişlerdir. Orta Asya Türk Tarihinde din değiştiren ilk Türk topluluğudur. Maniehizmin, hayvansal gıdalar yenmesini yasaklaması...

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti (375–469) Orta Asya’dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamber / Balamir komutasında bölgeye girerek aynı yıl Ostrogotlar’ın 375 yılında da Vizigotlar’ın devletlerini yıkması bu Germen kavimlerinin batıya göç etmelerine sebep olmuştur. İspanya’ya kadar ulaşan...

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden 4. yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ettiler. Orta Asya’dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamber / Balamir...

Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti (M.Ö. 220 – M.S. 216) Asya Hun Devleti İlk teşkilatlı Türk devletidir. Ayrıca Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Devletin merkezi Ötüken‘dir. Asya Hun Devleti’ni Teoman Han kurmuştur. Başka kaynaklarda Tu-man diye de geçmektedir....

Türk Adının Kökeni ve Türklerin Ana Yurdu

Türk Adının Kökeni Türk adına, gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı; Çin kaynaklarına göre “miğfer”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam...