Kategori: Anlatımlar

Tarih Ders Konularının Animasyon Destekli Anlatımları

Uygur Devleti

Uygur Devleti (745-840) Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. Yerleşik hayata geçmelerinde din değiştirmelerinin etkisi büyüktür. Mani dinini benimsemişlerdir. Orta Asya Türk Tarihinde din değiştiren ilk Türk topluluğudur. Maniehizmin, hayvansal gıdalar yenmesini yasaklaması...

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti (375–469) Orta Asya’dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamber / Balamir komutasında bölgeye girerek aynı yıl Ostrogotlar’ın 375 yılında da Vizigotlar’ın devletlerini yıkması bu Germen kavimlerinin batıya göç etmelerine sebep olmuştur. İspanya’ya kadar ulaşan...

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden 4. yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ettiler. Orta Asya’dan kopup gelen Hun Türklerinin 374 yılında Balamber / Balamir...

Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti (M.Ö. 220 – M.S. 216) Asya Hun Devleti İlk teşkilatlı Türk devletidir. Ayrıca Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir. Devletin merkezi Ötüken‘dir. Asya Hun Devleti’ni Teoman Han kurmuştur. Başka kaynaklarda Tu-man diye de geçmektedir....

Türk Adının Kökeni ve Türklerin Ana Yurdu

Türk Adının Kökeni Türk adına, gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Türk adı; Çin kaynaklarına göre “miğfer”, Kaşgarlı Mahmut’a göre “olgunluk çağı”, A. Wambery’e (Vambrey) göre “türemek”, Ziya Gökalp’e göre “kanun ve nizam...

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu (M.Ö. 1. yy. – M.S. 476 / M.S. 1453) M.Ö. 1. yüzyılda Augustos önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu, Akdeniz’de hüküm sürmüştür ve dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer almıştır. 375 yılında Kavimler Göçü...

İlkçağ Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı Hint medeniyeti M.Ö. 4000 yılında İndus ırmağı boyunca yerleşmiş olan bir uygarlıktır. Bu medeniyetin yaşadığı topraklar verimli ve iklimi yaşama uygundur. Hindistan topraklarının verimli olması ve ikliminin olumlu olması bu bölgenin sık sık...

İlkçağ Uygarlıkları: Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Çin Uygarlığı, Çin’in yerli halkı ile Orta Asya ve Hindistan’dan göç edenler tarafından oluşturulmuştur. Çin’de kurulan devletlerin tarihleri M.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmakla beraber, ilk yazılı belgeler M.Ö. 1500’lü yıllara aittir. Çin Uygarlığı’nda “Tanrının...

İlkçağ İran Uygarlıkları

İran Uygarlıkları Med İmparatorluğu (Medler) Medler’in tarihsel kaynaklarda en eski anlatımına Asur Kralı olan III. Şalmaneser döneminde rastlanmaktadır. Medler bu dönemde Babiller ile ittifak kurarak Asurluları yenmişlerdir. İran toprakları üzerinde hüküm süren Medler, M.Ö....